Τελευταίες Αναρτήσεις

Τελευταίες εκπομπές "Εν όλη καρδία"

  • 05/12/2022

  • 04/12/2022

  • 03/12/2022

 

Ἄν τίποτα δέν εἶναι τυχαῖο στή ζωή μας,

εἶναι αὐτονόητο ὅτι τόσο τά ὡραῖα ὅσο καί τά δύκολα

ἑτοιμάζουν τή φανέρωση τῶν πιό οὐσιαστικῶν

καί εὐχάριστων γιά τό συγκεκριμένο πρόσωπο.

Γιατί προέρχονται ἤ παραχωροῦνται ἀπό τό Θεό

πού ’ναι ἀγάπη καί κινεῖται μόνο ἀπό ἀγάπη.

 

Subscribe to Email