Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων γεννήθηκε στήν Ἀμαθούντα τῆς Κύπρου. Ἦταν γιός τοῦ ἄρχοντα Ἐπιφανίου καί τῆς Εὐκοσμίας καί ἔζησε στά χρόνια τοῦ Βασιλιᾶ Ἡρακλείου (615 μ.Χ.).

Ὅταν μεγάλωσε, νυμφεύθηκε καί ἀπέκτησε παιδιά, τά ὁποῖα ἀνέθρεψαν μέ τή σύζυγό του σάν ἀληθινοί χριστιανοί γονεῖς. Γρήγορα, ὅμως, ἡ γυναίκα του καί τά παιδιά του πέθαναν. Ὁ Ἰωάννης εἶχε μεγάλη περιουσία καί τοῦ ἔγιναν πολλές προτάσεις νά κάνει καινούργια οἰκογένεια. Ὅμως τίς ἀπέρριψε ὅλες, ἀπαντώντας: «Εἶμαι πρός ὅλους ὀφειλέτης. Διότι οἱ χριστιανοί ἔχουμε ἀλληλεγγύη. Δέν τό λέει ὁ Παῦλος; Εἴμεθα μέλη ἀλλήλων. Ἀφοῦ, λοιπόν, ἔχω τή δυνατότητα νά δώσω στούς ἀδελφούς μου, ἄρα εἶμαι καί ὑποχρεωμένος νά δώσω. Νά γιατί ἐργάζομαι καί δέ θά πάψω νά τό κάνω. Ἡ περιουσία μου δέν μπορεῖ νά εἶναι ἀνώτερη ἀπ’ αὐτά τά χρέη μου».

Γιά τή λαμπρότητα τῆς ζωῆς του, ὁ Ἰωάννης ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας. Διέπρεψε σάν πνευματική λυχνία πολλά χρόνια καί ἔκανε πολλά θαύματα. Ἐπειδή δέ μοίραζε πλουσιοπάροχα στούς φτωχούς τήν ἐλεημοσύνη ὀνομάστηκε Ἐλεήμων. Εἶχε καταστεῖ τόσο σεβάσμιος, ὥστε καί αὐτοί οἱ εἰδωλολάτρες τόν σέβονταν. Τελικά, εἰρηνικά παρέδωσε τήν μακάρια ψυχή του στό Θεό τό 620 μ.Χ.

Subscribe to Email