1η Νοεμβρίου 2001

Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ἱεροθέου

Διαβάζοντας κανείς ἤ ἀκούγοντας τόν π. Ἰωάννη Ρωμανίδη διαπίστωνε ὅτι ἐξέφραζε τήν θεολογία καί τήν ζωή τῶν Πατέρων τοῦ 4ου αἰῶνος, ἤτοι τῶν μεγάλων Καππαδοκῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου, ὅπως τό βλέπουμε στά συγγράμματά τους καί στό Γεροντικό ἤ τόν Εὐεργετινό. Στήν πραγματικότητα ὁ π. Ἰωάννης Ρωμανίδης εἶναι ἕνα «κομμάτι» τοῦ 4ου αἰῶνος πού ἔζησε τόν 20ό αἰώνα ἤ θά μποροῦσα νά πῶ καλύτερα, ἦταν ἕνας θεολόγος καί μάλιστα καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ 20οῦ αἰῶνος πού ὅμως μεταφέρθηκε στό πνεῦμα τῶν ἁγίων τοῦ 4ου αἰῶνος καί τό ἐξέφραζε.

Ὁ π. Ἰωάννης ὁμιλοῦσε ὡς καθηγητής τῆς δογματικῆς, ἀλλά καί ὡς ἀσκητής. Διαβάζοντας τόν λόγο του, ἀντιλαμβανόμουν ὅτι ὁ ἴδιος εἶχε κάποια ἐμπειρία γύρω ἀπό τά πνευματικά θέματα, ἀλλά δέν εἶμαι σέ θέση νά διακριβώσω τό μέγεθος καί τόν βαθμό τῆς ἐμπειρίας του. Ἡ διδασκαλία του πού ἐκφράζει τήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύ ἁπλή. Ἀναφέρεται στήν πτώση τοῦ ἀνθρώπου καί τήν σωτηρία του, τήν ὅραση τοῦ ἀκτίστου Φωτός, τήν ἔκφραση αὐτῆς τῆς ἐμπειρίας καί τήν μέθοδο γιά νά φθάση κανείς στήν πνευματική ἐμπειρία. Βλέπει κανείς ἕναν κύκλο, ὅπως τό συναντᾶμε καί στά ἔργα τῶν ἁγίων Πατέρων.

Από το βιβλίο: Ἐμπειρική Δογματική Τόμος Α΄

 

Subscribe to Email