Ἱεροδιακόνου Ραφαήλ Μισιαούλη

Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη, ἡ πολιοῦχος τοῦ θεοβάδιστου Ὄρους Σινᾶ, γεννήθηκε στήν Ἀλεξάνδρεια τό 294 μ.Χ., τήν ἐποχή πού αὐτοκράτορας τῆς Ρώμης ἦταν ὁ Μαξιμιανός, ἀπό εἰδωλολατρική οἰκογένεια καί τῆς ἔδωσαν τό ὄνομα Δωροθέα.

Ἀπό νεαρή ἡλικία προσελκύσθηκε στή χριστιανική διδασκαλία, τήν ὁποία μελέτησε, και, ἀφοῦ ἀσπάσθηκε τόν Χριστιανισμό, ἐργάσθηκε μέ ἔντονη δράση, ὑπομονή καί ἐπιμονή, καί τόν διέδωσε, ἐπιτυγχάνοντας τά μέγιστα λόγῳ τῆς ρητορικῆς της δεινότητας καί ἀσφαλῶς τῶν πολλῶν της γνώσεων. Ἦταν εὐφυής καί φιλομαθής. Μιλοῦσε πολλές γλῶσσες. Σέ ἡλικία δεκαοκτώ ἐτῶν κατεῖχε τίς γνώσεις τῆς ἑλληνικῆς, ρωμαϊκῆς καί λατινικῆς φιλολογίας καί φιλοσοφίας. Ἦταν ἄρτια καταρτισμένη στά δόγματα τῆς χριστιανικῆς πίστεως.

Μετά τό βάπτισμά της καί τήν ἔνταξή της στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας, εἶδε στό ὄνειρό της τήν Παναγία μετά τοῦ Υἱοῦ της. Ἡ Θεοτόκος τῆς πέρασε δακτυλίδι στό δάκτυλο καί κατάλαβε ὅτι δέν πρόκειται γιά ὄνειρο.

Ὅταν ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου νά δηλώσει ὑποταγή ἡ Ἁγία στόν αὐτοκράτορα, ἐκείνη παρόλο πού δήλωσε ὑπήκοός του, ἀρνήθηκε τή θυσία στά εἴδωλα. Ὁ αὐτοκράτορας τότε καλεῖ φιλοσόφους, οἱ ὁποῖοι ἔρχονται ἐνώπιον τῆς Ἁγίας καί ἀρχίζουν νά συζητοῦν προκειμένου νά τῆς ἀποδείξουν τό ἀβάσιμο καί στρεβλό τῶν δοξασιῶν της. Ἡ Ἁγία, μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τήν κομψότητα τοῦ λόγου της καί τά τεκμηριωμένα ἐπιχειρήματά της, «ἐφίμωσε λαμπρῶς» τούς φιλοσόφους, μέ ἀποτέλεσμα νά ζητήσουν νά βαπτισθοῦν εἰς τό ὄνομα τῆς Παναγίας Τριάδος.

Ὁ Μαξιμιανός διέταξε νά καοῦν ὅλοι ζωντανοί καί ἡ ἁγία Αἰκατερίνη νά βασανιστεῖ μέχρι θανάτου. Ἀρχικά φυλακίστηκε ὑπομένοντας τίς πιέσεις καί τίς κακουχίες μέ θάρρος καί ὑπομονή πού ἀντλοῦσε ἀπό τή σταθερή της πίστη. Ὅταν ἡ Αὐγούστα Φαυστίνα ἔμαθε τό λόγο καταδίκης τῆς Ἁγίας, ζήτησε νά τήν ἐπισκεφθεῖ. Ἔτσι, συνοδευόμενη ἀπό 200 στρατιῶτες ὑπό τόν φρούραρχο Πορφυρίωνα, τήν ἐπισκέφθηκαν μέ ἀποτέλεσμα νά κατηχηθοῦν στό Χριστιανισμό. Ἀκολούθως, ὁ αὐτοκράτορας διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό τῆς Φαυστίνας μετά τῆς συνοδείας της. Τέλος, ὁ Μαξιμιανός διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό τῆς Ἁγίας. Τά Ἱερά Λείψανα τῆς Ἁγίας βρίσκονται στήν Ἱερά Μονή τοῦ Σινᾶ.

Subscribe to Email