Πρόλογος

Τί ἄλλο εἶναι ἕνα γράμμα παρά μία ἁπτή πρόσκληση γιά ἐπικοινωνία; Τούς διαύλους μίας οὐσιαστικῆς ἐπικοινωνίας μέ τά πνευματικά παιδιά πού τοῦ δώρισε ὁ Θεός ἐπιχείρησε μέ τίς πενήντα ἐπιστολές πού δημοσιεύονται στό πρῶτο μέρος ὁ πατήρ Ἀνδρέας Ἀγαθοκλέους.

Οἱ ἐπιστολές αὐτές δημοσιεύτηκαν ἀρχικά στήν ἱστοσελίδα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Μακρῆ καί στή συνέχεια στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἡσυχαστηρίου τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὅπου ὁ ἀποστολέας διακονεῖ ὡς ἐφημέριος.

Τά γράμματα διατηροῦν τήν ἀμεσότητα τῆς προσωπικῆς σχέσης χωρίς νά θυσιάζουν τό θεολογικό βάθος. Ἀνά ἑβδομάδα ἀπό τόν Ἰούνιο τοῦ 2011 ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2012 ἀναμέναμε νά διαβάσουμε τόν προβληματισμό τοῦ πνευματικοῦ μας. Τίς περισσότερες φορές νιώθαμε ὅτι τά γράμματά του ἀπευθύνονταν σέ ἐμᾶς προσωπικά. Ἀφοροῦσαν τίς δικές μας πληγές πού ὁ λόγος του διακριτικά καί τρυφερά ἐρχόταν νά προσφέρει τρόπο θεραπείας καί ἐξόδου.

Πιστεύοντας ὅτι ἦταν πολλοί αὐτοί πού βοηθήθηκαν ἀπό τίς ἐπιστολές αὐτές θελήσαμε νά προβοῦμε καί στήν ἔκδοσή τους σέ βιβλίο, ὅπου θά ὑπάρχουν σέ μία ἑνότητα πού δέν εἶναι ἐφικτό νά ὑπάρξει στό διαδίκτυο. Ὡστόσο, κρίναμε σκόπιμο νά μήν προβοῦμε σέ τροποποιήσεις τοῦ κειμένου πού θά ἀλλοίωναν τό χαρακτήρα τῶν γραμμάτων αὐτῶν.

Ἡ ὅλο καί πιό αὐξανόμενη ἐπισκεψιμότητα στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ἡσυχαστηρίου ἔδειξε ἀπό τή μία μεριά τή χρησιμότητα τῶν ἐπιστολῶν ἀλλά ἀπό τήν ἄλλη ἐπιφόρτισε μέ μεγαλύτερη εὐθύνη τόν πατέρα Ἀνδρέα, ἀφοῦ πλέον τά γράμματα ἀπευθύνονταν σέ ἕνα εὐρύτερο κοινό. Αὐτό τόν ὁδήγησε νά παύσει τό χαρακτηρισμό «γράμματα» καί νά υἱοθετήσει τό λιγότερο φορτισμένο «κείμενα». Παρότι ἐξέλιπε ὡς κατακλείδα τό «Μέ τήν ἀγάπη μου, ὁ πνευματικός σας πατέρας», ἡ πατρική ἔγνοια καί ἀγάπη παρέμειναν καί συνέχισαν νά διαποτίζουν τά κείμενα, πού διατηροῦν τήν ἀκρίβεια καί τήν ἀμεσότητα πού χαρακτήριζε καί τά γράμματα.

Εὐχαριστοῦμε τό Θεό πού μᾶς ἀξίωσε νά ἀνήκουμε σέ μία πνευματική οἰκογένεια καί μᾶς ἔδωσε ἕνα χῶρο ἀνάπαυσης ὅπως τό Ἡσυχαστήριο. Εὐχαριστοῦμε καί τόν πατέρα Ἀνδρέα πού γιά δεύτερη φορά «ὑποτάχτηκε» στό θέλημά μας καί δέχτηκε οἱ σκέψεις καί οἱ προβληματισμοί του νά βροῦν τό δρόμο γιά τό τυπογραφεῖο. Δέν εἶναι τυχαῖο πού τά γράμματα ξεκινοῦν μέ τήν ἀγάπη καί τελειώνουν μέ τήν ταπείνωση. Κι ἄν κάτι τά διατρέχει εἶναι ἡ πρόσκληση νά τολμήσουμε νά ζήσουμε τή ζωή τοῦ Κυρίου. Στό πρόσωπο τοῦ πνευματικοῦ μας ψηλαφοῦμε καί τήν ταπείνωση καί τήν ἀγάπη καί τήν τόλμη, πού χρειάζεται ἡ ἀνάληψη τῆς εὐθύνης τῆς πνευματικῆς πατρότητας. Παρά τήν εὐθύνη πού ἡ ἐμπειρία τῆς υἱοθεσίας συνεπάγεται γιά μᾶς, ἡ χαρά μας εἶναι βαθιά καί κατά τό μέτρο ἑκάστου ἐξ ἡμῶν οὐσιαστική καί δυναμώνει τή θέλησή μας νά ζήσουμε τήν Ἐκκλησία ὡς σχέση καί ὡς κοινωνία μέ τόν Ἀναστάντα Κύριο καί τούς ἀδελφούς μας, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν.

Δρ. Νεκτάριος Στελλάκης

Γιά τούς παραλῆπτες τῶν γραμμάτων.

Συνήθως ἀσυνεπεῖς καί ἄτολμοι, σχεδόν πάντα ἀπαιτητικοί, ἀλλά, σάν παιδιά, πάντα μέ τά μάτια στραμμένα καί τήν καρδιά δοσμένη σέ αὐτόν πού διατηρεῖ τήν Ἐλπίδα, τρέφει τήν Πίστη καί ἀνδρώνει τήν Ἀγάπη μας πρός τόν ὄντως Πατέρα.


Σελίδες: 310

Σχῆμα: 14Χ20

Τιμή: €17

Μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ Ἡσυχαστήριο, στὰ πιὸ κάτω βιβλιοπωλεῖα:

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιο Ὄρος» (Ἱ. Μονῆς Μαχαιρᾶ) Χριστοδούλου Σώζου 21, Μέγαρο Σιαντεκλὲρ τηλ 22680722

ΛΕΜΕΣΟ: Ἀπὸ τὰ βιβλιοπωλεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως α) Ἁγίου Ἀνδρέου 304, τηλ. 25366844 καὶ β) Ἑλλάδος 45 τηλ. 25343458

ΛΑΡΝΑΚΑ: Βιβλιοπωλεῖο «Ἅγιος Γεώργιος Μακρῆς», ἀπέναντι ἀπὸ τὸ Ἐκκλησάκι, τηλ 24368220

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΗΡΑΚΛΕΙΔΙΟΥ

Subscribe to Email