Ἀπό τό βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ΣΟΦΙΑ ΣΕΙΡΑΧ
  • Ὁ γλυκύς λόγος θά πληθύνει τούς φίλους του. Καί γλώσσα, ἡ ὁποία ὁμιλεῖ καλά, θά ἑλκύσει πλῆθος ἀπό εὐγενεῖς καί καλές ἀπαντήσεις.
  • Ἐάν θέλεις νά ἀποκτήσεις φίλο, ἀπόκτησέ τον κατόπιν δοκιμασίας καί ἐξετάσεως, καί πάντως μή ἐμπιστεύεσαι τόν ἑαυτόν σου σέ ἐκεῖνον ἀμέσως· διότι ὑπάρχουν φίλοι προσωρινοί καί πρόσκαιροι· αὐτοί ὅμως δέν θά παραμείνουν κοντά σου ὡς φίλοι σέ περίοδον τῆς δυστυχίας σου.
  • Ὑπάρχουν φίλοι, οἱ ὁποῖοι μεταβάλλουν σύντομα σέ ἔχθραν τήν φιλία, ἀποκαλύπτουν στούς ἄλλους τά τρωτά του χαρακτῆρος καί τῆς ζωῆς σου, ὥστε νά προκαλοῦν ἐναντίον σου μάχην καί ὀνειδισμόν.
  • Ὑπάρχουν ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι μένουν φίλοι, ἐφ’ ὅσον τρώγουν στήν τράπεζάν σου. Δέν θά μείνουν ὅμως κοντά σου σέ περίοδον ἀνάγκης καί δοκιμασίας σου.
  • Νά ἀπομακρυνθεῖς ἀπό τούς ἐχθρούς σου· καί ἀπό κάτι τέτοιους φίλους νά προσέχεις.
  • Ὁ πιστός φίλος εἶναι ἰσχυρά προστασία. Ἐκεῖνος δέ πού εὖρεν ἕνα τέτοιον φίλον εὗρε θησαυρόν.
  • Μέ τίποτε δέν ἀνταλλάσσεται ἕνας πιστός φίλος, καί μέ κανένα τρόπον δέν ἠμπορεῖ κανείς νά ζυγίσει καί ἐκτιμήσει τήν ἀξίαν του.
  • Ὁ πιστός φίλος εἶναι φάρμακον, πού δίδει ζωή. Ὅσοι δέ φοβοῦνται τόν Κύριον, θά εὕρουν τέτοιον φίλον.
  • Ἐκεῖνος πού εὐλαβεῖται τόν Κύριον, εἶναι εὐθύς καί εἰλικρινής στήν φιλίαν του. Ὅπως εἶναι αὐτός, ἔτσι θά εἶναι καί ὁ φίλος, τόν ὁποῖον ἐξέλεξε.
Subscribe to Email