Ἀββᾶς Μάρκος ὁ Ἀσκητής

Κάποιος ρώτησε πάλι τόν ἀββᾶ Ποιμένα:

- Ἄν ἕνας ἄνθρωπος ἁμαρτήσει καί μετανοήσει, τόν συγχωρεῖ ὁ Θεός;

Καί ὁ γέροντας τοῦ ἀποκρίθηκε:

- Ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολή στούς ἀνθρώπους αὐτό νά κάνουν. Δέν θά τό κάνει λοιπόν, πολύ περισσότερο, ὁ Ἴδιος;

Γιατί πρόσταξε τόν Πέτρο νά συγχωρεῖ «ἕως ἑβδομηκοντάκις ἑπτά» (Ματθ. 18:22) ὅσους ἁμάρτησαν καί μετανόησαν;

Ἁμαρτία θανάσιμη εἶναι ἐκείνη γιά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος μένει ἀμετανόητος. Κανένας δέν εἶναι τόσο ἀγαθός καί σπλαγχνικός ὅσο ὁ Θεός. Τόν ἀμετανόητο ὅμως οὔτε Αὐτός τόν συγχωρεῖ.

Subscribe to Email