Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Γέροντα Ἀθανασίου
 
Mέσα στή Μεγάλη Ἑβδομάδα τῶν Ἁγίων Παθῶν πρωτεύουσα θέση ἔχει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ, ὅλα ὅσα δηλαδή ἔπαθε γιά μᾶς καί τά περιγράφει μέ λεπτομέρειες ἡ Ἐκκλησία, τούς ἐμπτυσμούς, τά ραπίσματα, τούς κολαφισμούς, τόν ἀκάνθινο στέφανο, τό ὄξος καί ὅλα τά ἄλλα δέν τά λέει γιά νά λυπηθοῦμε τόν Χριστό. Τά περιγράφει γιά νά βοηθήσει ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους νά ἀγαπήσουμε τόν Χριστό. Γιά νά μᾶς δείξει πόσο μᾶς ἀγάπησε ὁ Χριστός καί νά συγκινήσει τήν καρδία μας νά τόν ἀγαπήσουμε, καί ἀγαπώντας Τον νά σωθοῦμε, νά ζήσουμε αἰώνια μαζί Του.

Ἀκόμη γιά νά καταλάβουμε πώς ὅλα αὐτά ἔγιναν εἰς ἄφεσιν τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν. Πόσο δυνατό εἶναι αὐτό τό πράγμα, πού λέμε στήν Ἐκκλησία κάθε φορά πού τελοῦμε τή Θεία Εὐχαριστία: «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο ἐστι τό αἷμα μου τό τῆς Καινῆς Διαθήκης τό ὑπέρ ὑμῶν καί πολλῶν ἐκχυνόμενων εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Δηλαδή αἰσθάνεται ὁ ἄνθρωπος ὅπως εἶναι στήν πραγματικότητα, λερωμένος ὁλόκληρος ἀπό τήν ἁμαρτία καί μπαίνει σ’ἕνα πέλαγος τό ὁποῖο εἶναι τό αἷμα τοῦ Χριστοῦ πού τό ἔδωσε γιά μᾶς «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν». Κοινωνώντας αὐτό τό σῶμα καί αἷμα τοῦ Κυρίου καθαρίζει ἡ ὕπαρξή μας ἀπό τήν ἁμαρτία καί σωζόμαστε, δηλαδή ξαναβρίσκουμε τόν ἑαυτό μας καί ἀπαλλασσόμαστε ἀπό τόν θάνατο.

Subscribe to Email