Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Ἀθανασίου

Μηδενίστηκε γιά ἐμᾶς ὁ θάνατος, διότι ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νίκησε γιά ἐμᾶς τό φόβο τοῦ θανάτου κι ἔτσι δέν ὑπάρχει θάνατος. Γι’ αὐτό τό λόγο στήν Ἐκκλησία δέν λέμε «νεκροταφεῖο» ἀλλά κοιμητήριο. Ὁ θάνατος εἶναι ἕνας ὕπνος «ἄχρι καιροῦ», διότι γιά τήν Ἐκκλησία οἱ ἄνθρωποι ζοῦν. Γι’ αὐτό προσευχόμαστε γιά τούς κεκοιμημένους, γι’ αὐτό αἰσθανόμαστε στή Θεία Λειτουργία ὅτι εἴμαστε ζῶντες ὅλοι. Ὁ Χριστός μέ τή Σάρκωσή Του νίκησε βασικά πράγματα. Νίκησε τό χῶρο, τό χρόνο καί τό θάνατο κι ἔτσι μέσα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας τά πάντα ὑπερβαίνονται.

Ὁ θάνατος παραμένει ἕνα γεγονός τραγικό τό ὁποῖο δέν τό ἀποδεχόμαστε, διότι εἶναι κάτι ἔξω ἀπό τή φύση μας. Δέν εἴμαστε πλασμένοι νά πεθαίνουμε· γι’ αὐτό εἶναι τραγωδία γιά μᾶς ὁ θάνατος. Ἔρχεται ὁ Χριστός καί παραδίδει ἑκουσίως τόν ἑαυτό Του στό θάνατο καί νικιέται ὁ θάνατος. Ἐνῶ προηγουμένως, ἀναφέρουν οἱ Πατέρες, ἦταν ὁ θάνατος φοβερός γιά τόν ἄνθρωπο, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ γίνεται ὁ ἄνθρωπος πλέον φοβερός γιά τό θάνατο, ἀφοῦ διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καταργήθηκε τό κράτος του. Γι’ αὐτό λέμε στήν Ἐκκλησία: «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας». Κατάργησε τό θάνατο ὁ Χριστός, δέν ὑπάρχει θάνατος. «Μηδείς φοβείσθω θάνατον». Γιά ποιό λόγο; Γιατί μᾶς ἐλευθέρωσε ὁ τοῦ Σωτῆρος θάνατος. Εἶναι λοιπόν ὁ θάνατος ἕνα γεγονός παροπλισμένο γιά τό χριστιανό, παρόλο πού δέν τό ἀποδεχόμαστε.

 

Subscribe to Email