Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνος

Διά τόν κάθε ἕνα ἄνθρωπο ἰδιαιτέρως ὑπάρχει ἕνα μήνυμα τοῦ Θεοῦ, ὅτι μᾶς ἠγάπησε, μᾶς ἀγαπᾶ καί μᾶς ἠγάπησεν τόσον, ὥστε τόν μονογενῆ Υἱόν Αὐτοῦ ἔδωκε «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόληται ἀλλά ἔχη ζωήν αἰώνιον». Εἰς τό σημεῖον τοῦτο εὑρίσκεται τό κέντρον, ὅλη ἡ οὐσία, ὅλο τό βάρος καί ἡ σπουδαιότης τῆς ἀποστολῆς τῆς Ἐκκλησίας.

 Ἡ γερόντισσα μητέρα καί ὁ μικρός βοσκός, ὁ πλούσιος ἔμπορος ἤ κτηματίας καί ὁ πτωχός ἐργάτης, ἐκεῖνος ὅστις ἔχει ἀξίωμα καί αὐτός πού εἶναι ἕνας ἄσημος ἄνθρωπος, ὁ μορφωμένος καί ὁ ἀμαθής, ὁ δίκαιος καί ὁ ἁμαρτωλός, ὁ κάθε ἕνας ξεχωριστά νά γνωρίση ὅτι εἶναι παιδί τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἔχει ξεχωριστήν θέσιν εἰς τήν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καί ἀκόμη νά μάθη ὅτι ἡ ζωή καί ἡ χαρά ἀρχίζει μόνον ὅταν κάμη κανείς εἰς τά βάθη τῆς καρδίας του εἰρήνην μέ τόν Θεόν.

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει ἀπό τήν κάθε καρδίαν.  Ἔχεις εἰρήνην μέ τόν Θεόν εἰς τά βάθη τῆς συνειδήσεώς σου, ἔχεις τήν δύναμιν καί τήν οἰκειότητα νά τόν ἀντικρύζης καί νά τόν ὁμιλῆς ὡς Πατέρα; Ἔχεις τά πάντα.  Τότε ἔχεις εἰρήνην μέ τόν ἑαυτόν σου, εἶσαι χαρούμενος, ἔχεις εἰρήνην μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους, προνοεῖς καλά διά τούς ἄλλους, εἶναι ἡ ζωή σου παράδεισος.  Δέν ἔχεις εἰρήνην μέ τόν Θεόν; Μεταξύ Ἐκείνου καί σοῦ ὑπάρχει ὑψωμένος ὁ φράχτης τῆς ἁμαρτίας.  Ἔχε ὅλα τά ἀγαθά τοῦ κόσμου.  Ὅταν εἶσαι μόνος σου, τό βράδυ εἰς τό δωμάτιό σου εἶσαι δυστυχής.

 

 

Subscribe to Email