Μητροπολίτη Λεμεσοῦ Γέροντος Ἀθανασίου

Δέν εἶναι εὔκολο νά περιγράψει κανείς τή ζωή ἑνός ἀνθρώπου, καί μᾶλλον εἶναι ἀδύνατο, γιατί αὐτά πού φαίνονται πολύ σπάνια μᾶς ἀντιπροσωπεύουν. Αὐτά πού δέ φαίνονται καί τά γνωρίζει μόνο ὁ Θεός, ἐκεῖνα εἶναι πού ἀντιπροσωπεύουν τόν κάθε ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό καί ὁ Θεός δέν μᾶς ἐπιτρέπει νά κρίνομε κανένα ἄνθρωπο, γιατί ἄλλως πως εἴμαστε ἐξωτερικά καί ἄλλως πως εἴμαστε ἐσωτερικά.

Πολλές φορές, κάνουμε πράγματα πού δέν μᾶς ἐκφράζουν, δέ μᾶς ἀντιπροσωπεύουν, δέν εἴμαστε αὐτοί πού θά θέλαμε νά εἴμαστε. Ἀκόμα, πολλές φορές μᾶς ἀδικοῦν τά ἐξωτερικά μας δεδομένα κι ἔτσι μόνο ὁ Θεός μπορεῖ νά ξέρει ποιός εἶναι ὁ καθένας ἀπό ’μᾶς καί σ’ Αὐτόν πρέπει νά ἀποβλέπουμε, καί τήν τελευταία κρίση καί τόν τελευταῖο λόγο γιά κάθε ἄνθρωπο θά τόν πεῖ ὁ Πανάγαθος Θεός ἐν τῇ ἐσχάτῃ μέρᾳ. Κι αὐτό πρέπει νά μᾶς παρηγορεῖ καί νά μᾶς ἐνδυναμώνει καί στή δική μας ζωή.

 

Subscribe to Email